สมัครทะเบียนสื่อมวลชน

ทะเบียนสื่อมวลชน
* กรณีไม่มีชื่อหน่วยงานในระบบ ติดต่อเจ้าหน้าที่เพื่อเพิ่มหน่วยงาน ที่หมายเลขโทรศัพท์ 026182323 ต่อ 1623 (เวลาราชการ)